Môžete mi napísať na boriskacani@gmail.com

www.suchydom.webnode.sk

Darwinova evolučná teória – sprisahanie tisícročia ? časť IV

17. února 2010 v 15:18 | bk
Mutácie a prírodný výber.
Keďže pre evolučnú teóriu, tak ako ju sformuloval Darwin, je zúfalo málo dôkazov, moderní evolucionisti začali hovoriť o možnosti vzniku nových druhov skokovito, tzv. mutáciami. Tomuto prúdu evolucionistov sa hovorí neodarwinizmus. Na prvý pohľad to vyzerá podstatne logickejšie ako klasická evolučná rozprávka. Mutácie vieme simulovať v laboratóriach, všetci sme už videli mutáciami postihnuté živočíchy aj ľudí. Je možné, aby mutácie spôsobovali po malých krokoch kvalitatívny posun organizmov a prirodzeným výberom vznikol nový druh ? Tu si musíme povedať, čo je Darwinova teória prirodzeného výberu.
Túto vec odpozoroval Darwin veľmi dobre a správne, je to overiteľné a viditeľné všade v prírode. V rámci druhu sa pária najlepšie jedince, aby sa rodilo potomstvo s čo najlepším genetickým kódom. Preto vodcom svorky býva najsilnejší jedinec a môže si vyberať na párenie samice a vyberá si tie najlepšie. Je to vynikajúci a prirodzený mechanizmus, aby druh nemohol degenerovať a v podstate tomu účinne zabraňuje.
K mutáciam. Čo môže spôsobiť mutácie, teda zmenu kódu DNA ? Napríklad rádioaktívne žiarenie. Aké majú mutácie dôsledky, môžu spôsobiť zdokonalenie druhu ? Našťastie túto otázku vieme zodpovedať, pretože v laboratórnych podmienkach je možné robiť pokusy a vyhodnocovať ich. Vďačným objektom sú vínne mušky. Holandský biogenetik Dr. Willem J. Ouweneel, študujúci mutácie na vínnych muškách hovorí.
"Pre evolucionistov je veľmi dôležité dokázať, že mutácie hrajú dôležitú úlohu pri vzniku nového druhu. Čo je na tom pravdy z pohľadu genetiky ? Všetky mušky, ktoré sa narodili zmutované by v prírode zomreli, lebo mutácie ich poškodili. Sú veľmi škodlivé, obmedzujú ich variabilitu a často sú priamo smrteľné. Podľa mňa sú mutácie pre živý organizmus vždy veľmi škodlivé."
Prof. A.E.Wilder-Smith,Ph.D.,Dr.Sc hovorí, že mutácie v prírode poškodzujú a oslabujú druh. Nemohol by však prirodzený výber pomôcť tomu, že by uprednostňoval malé pozitívne mutácie a pomáhal tak, aby sa vyvinul nový a silnejší druh ? Aj keď sa nikdy nepodarilo pri pokusoch získať mutáciami nejakú novú pozitívnu vlastnosť, alebo orgán, predpokladajme, že isté percento mutácii by mohlo byť pozitívnych. Čo však spraví prirodzený výber ? V prvom rade sa postará o živočíchy, ktoré boli mutáciami poškodené a prirodzeným spôsobom uhynú, bez toho, aby mohli svoju poškodenú DNA predať potomstvu, lebo automaticky by boli zmutované jedince zdravými a silnými považované za zlé. Takže tu máme prostriedok, ktorý ochraňuje populáciu a druh, aby nedochádzalo k jeho zhoršovaniu. Zabraňuje možnosti degenerácie. Predpokladajme teraz, že iný organizmus zmutoval, tak, že mu to dáva nejakú výhodu. Napríklad, že sa mu začne vyvíjať oko. Zoberme si napríklad dážďovku. Ak sa vplyvom pozitívnej mutácie začne vyvíjať oko dážďovke, bude to pre ňu prekážkou, pokiaľ nový orgán nebude funkčný a dokonalý. Keďže žiadne mutácie nie sú schopné vytvoriť naraz nový, dokonalý, fungujúci orgán, aj živočích, ktorý by čisto teoreticky mohol byť poznačený pozitívnou mutáciou, bude prirodzeným výberom odstránený, lebo nedokonalý orgán nie je nikdy výhodou, naopak, je hendikepom. Preto môžeme konštatovať, že prirodzený výber a mutácie nedovolia degenerovať druhu, ale naisto zabránia aj smerom nahor, vývinu k vyšším druhom. Prirodzený výber sa postará o to, aby vznikli povedzme lepšie dážďovky, ale určite nie napoly dážďovky a napoly hadi. Takéto živočíchy by mali vlastne podľa Darwinovej teórie prirodzeného výberu nevýhodu.
Darwin sa domnieval, že prirodzený výber, boj o život a prežitie najschopnejších vedú k pomalej a neodvratnej evolúcie jedného druhu k druhému. Darwin sa však celkom určite mýlil. Sám prirodzený výber tomu bráni. Celá tá teória závisí na predstave, že na základe náhody nezískame kompletný nový orgán ihneď, tzv. makromutáciu, ale bude v najlepšom prípade dochádzať k malým zmenám. Malé zmeny, aj keby smerovali k niečomu lepšiemu, budú pre daný druh nevýhodou. A keďže zmeny nikdy nie sú kompletné, prirodzený výber účinne bráni posunu dolu, ale aj nahor. Keďže to tak naozaj je, vďaka tomuto mechanizmu zostali živočích a ľudia dlhodobo v približne konštantnom stave, v podstate sa nezmenili. Darwin si jednoducho nevšimol, že práve prirodzený výber bráni posunu nielen dole, ale aj smerom nahor.

Druhá veta termodynamická.
Pozrime sa na to, čo hovorí na možnú evolučnú teóriu fyzika. Ono sa to nezdá, ale dokonca aj vo fyzike nájdeme niečo, čo popiera možnosť evolúcie. Ide o entropiu. Evolučná myšlienka a zákony prírody sú nezlučiteľné. V druhej vete termodynamickej z náuky o teple, sa hovorí, že bez pôsobenia zvonka nemôže nastať premena telesa s nižšou teplotou na teleso s vyššou. Inými slovami - veci starnú a dochádza k ich rozkladu. Hviezdy zhasínajú, živé tvory starnú, nové veci sa rozpadajú a energia sa premieňa na čoraz menej zužitkovateľné stavy. Evolúcia sa zjavne vzpiera tomuto zákonu, pretože podľa nej sa postupne vyvíjali čoraz dokonalejšie a komplikovanejšie organizmy. Odkiaľ a v akej forme sa berie dodatočná energia, ktorá zabezpečuje vyššiu úroveň vývoja ? Evolucionisti argumentujú chlorofylom. Pôsobením tejto látky, ktorá musela najprv sama vzniknúť zhodou neuveriteľných náhod, je bunka schopná premieňať slnečné svetlo na chemickú energiu.
Ak odhliadneme od ďalších náhod a zázrakov, ktoré sú potrebné, aby bunka vôbec vznikla a navyše aj produkovala chlorofyl, dostáva sa evolúcia do slepej uličky. Ako sprievodný jav procesu premeny slnečného žiarenia na energiu vôbec po prvý raz na Zemi vznikol a uvoľnil sa kyslík. V praatmosfére ho však nebolo. Ďalej vychádzame z predpokladu, že prvým bunkám sa navzdory všetkej logike darilo v prostredí vytvorenom z metánu, amoniaku a dusíka. Pre takto vzniknuté bunky bol uvoľnený kyslík z procesu premeny rozhodne smrteľným jedom. Evolúcia sa musela sama zahubiť.

Len pre zaujímavosť, ako predpovedajú vedci vývoj vesmíru ? Asi o 1014 rokov hviezdy vyčerpajú svoje jadrové palivo a vyhasnú. Ďalšie udalosti vo vesmíre budú mať nasledovný priebeh : o 1032 rokov sa jadrová hmota úplne rozpadne, hviezdy a planéty sa premenia na fotóny a neutrína, ale čierne diery budú ďalej existovať. Lenže ani tie nie sú večné. Ich hmota sa bude postupne zmenšovať a nakoniec sa všetky premenia na žiarenie - na fotóny, neutrína a gravitóny. Vlády sa ujme éra žiarenia, v ktorej nebude vo vesmíre prakticky nič.
Keď bude mať vesmír 10100 rokov, na svete zostane len extrémne zriedený elektrónový plyn, v priestore rozptýlené pozitróny a neutrína. (Dr. Milan Baumann)
Tento scenár (vedecky všeobecne prijímaný) potvrdzuje Druhú vetu termodynamickú a závery ktoré sú uvedené vyššie. Platnosť Druhej termodynamickej vety možno sledovať všade okolo nás a aj vo vesmíre. Opačný proces neexistuje, nebol pozorovaný nikde a odporuje fyzikálnym zákonom. Čiže aj pohľadu zákonov fyziky (alebo minimálne zákonu o entropii) nie je možná samovoľná tvorba zložitejších súborov, lebo na to chýba energia. Ako je teda možné, že na jednej strane je vývoj vesmíru (teda aj Zeme a nás všetkých) taký, že nakoniec sa všetko rozpadne na zriedený elektrónový plyn - čo zodpovedá presne zákonu o entropii a na druhej strane sa nás niekto snaží presvedčiť, že veľmi dlhú dobu sa tu samovoľne skladali atómy tak, že vznikli všetky tieto nám známe vysoko komplikované súbory ?

Určovanie veku.
Zaujímavou témou v tejto súvislosti je určovanie veku nálezov a hornín. Svojho času ma ani vo sne nenapadlo, že by s tým mohli byť nejaké problémy. Rádiometrické metódy, ktoré boli vyvinuté až v 20 storočí pôsobia mimoriadne vedecky a dôveryhodne. Ale len dovtedy, kým sa nepozrieme podrobnejšie na ne. Toto možno na prvý pohľad priamo nesúvisí s evolučnou teóriou, ale pri hlbšom skúmaní zistíme, že veru súvisí a hodne. Pre evolucionistov je veľmi podstatný práve vek nájdených fosílií a geologické vrstvy, v ktorých sa našli. Taktiež musia dokazovať, že zložitejšie formy života sú mladšie a nachádzajú sa v mladších vrstvách. Preto sa pozrime bližšie na to, aké sú vlastne metódy určovania veku, odkiaľ vedia vedci, koľko rokov má nejaký kameň, či hornina.

Vek živých organizmov sa určuje tzv. rádiouhlíkovou metódou - objaviteľ W. Libby, 1947. Princíp tejto metódy spočíva v presvedčení, že všetky žijúce bytosti prijímajú do svojho obehu látkovej premeny malé množstvá rádioaktívneho izotopu uhlíka (množstvo udalostí mohlo mať v minulosti vplyv na značné zvýšenie C14 vo vrchných vrstvách atmosféry). Smrťou sa preruší príjem týchto izotopov (označené ako C14). Po smrti sa začínajú nahromadené atómy rozpadávať v známom čase, ktorý nazývame polčas rozpadu. V prípade C14 to predstavuje iba 5 730 rokov. V čom je problém ? Problémy sú dva. Po prvé, aby bola táto metóda presná, musela by byť koncentrácia tohto izotopu stámilióny rokov úplne konštantná, čo nikto presne nevie. Druhý problém je krátky polčas rozpadu. Ak má nález napríklad 23 000 rokov, zostáva v tele len 6,25% z nahromadených izotopov. A to je veľmi málo, ak uvážime, že koncentrácia atómov C14 v tele je veľmi nízka. Vzhľadom na to, určovanie veku nad 20 000 rokov nemôžeme ani s prižmúrením oka považovať za presné, lebo s pribúdajúcimi rokmi počet merateľných izotopov C14 drasticky klesá k nule.
Jeden príklad za všetky (je ich nespočetné množstvo). V časopise Science (1963) sa uvádza, že ulita istého mäkkýša má 2 300 rokov. Vek sa určil rádiouhlíkovou metódou. Problém je len v tom, že ide o žijúci exemplár.
Ďalším spôsobom je datovanie pomocou letokruhov stromov (tzv. dendrochronológia), ktoré údajne spoľahlivo zachycuje rozpätie približne 10 000 rokov. Aby som to nenaťahoval, je to neistá metóda, Prof. Hans-Ulrich Niemitz a Ch. Bloss v článku s názvom Sebaklam metódy C14 a dendrochronológie silne spochybnili metódy datovania (Zeitsprunge č.3/1996).
Existuje ešte varvová metóda - predpoklad, že každoročne sa naplaví jedna vrstva morského nánosu. Tento predpoklad je veľmi primitívny a jednoduchý, datovanie len posledných 10 000 rokov.
Ďalšou metódou je napr. magnetostratigrafia. Zakladá sa na paleomagnetizme. Tu nie sú známe časové hodnoty a intenzita magnetizmu, pri ktorom tuhne hornina.
Všetky opísané metódy sú nepresné, pretože jednoducho nepoznáme odlišnosti lokálnych podmienok príznačných pre minulosť. Vždy znova a znova sa robia pokusy pomocou Darwinovej a Lyellovej teórie uniformizmu extrapolovať dnešné konštanty do minulosti.

Dúfam, že ešte nie ste unavení z čítania. Pozrieme sa ešte na datovanie anorganických nálezov. Vek hornín sa nedá merať inak, ako vypočítaním množstva izotopov a na základe dnešných pomerov rozpadu sa spätne prepočítavajú do minulosti. Najčastejšie používanou metódou je draslíko-argonnová. Aby som to všetko naozaj urýchlil, uvediem len, že je tak isto nespoľahlivá, ako ostatné metódy. Je to trochu komplikované, nechcem zachádzať do detailov, súvisí to s rozpadom izotopu draslíka 40 a vznikajúceho argonu 40. Radšej uvediem príklad.
Príklad, hovoriaci za všetko. V roku 1980, keď vybuchla sopka Mount St. Helens, začal sa vytvárať z dacitovej lávy dóm, podobný hore. Keďže poznáme vek tohto dómu, malo by byť jednoduché overiť ho rádioizotopovou metódou.
Dr. S. A. Austin v roku 1992 odobral stadiaľ vzorku, rozomlel ju, preosial a spracoval na horninový prášok a štyri koncentráty z minerálov. To potom dal do Geochrome Laboratorium v Cambridge v Massachusettes na určenie veku, pričom laboratória nevedeli, odkiaľ vzorka pochádza. A teraz výsledky:
  • horninový prášok 350 000 +/- 50 000 rokov
  • zmes živcov 340 000 +/- 60 000 rokov
  • zmes amfibolov 900 000 +/- 200 000 rokov
  • zmes pyroxénu 1 11 700 000 +/- 300 000 rokov
  • zmes pyroxénu 2 22 800 000 +/- 600 000 rokov
Tento výsledok hovorí sám za seba a ukazuje dve veci. Po prvé, značnú tolerovanú chybu a veľmi vysoký vek, pričom vzorka bola stará asi 10 rokov. Podobných príkladov je dosť.

Záver. Budem dnes stručný. Som presvedčený, že žiadne mutácie nemôžu spôsobiť kvalitatívny skok smerom hore. Entorpická poučka vyslovene popiera možnosť zhlukovania a vytvárania vyššie organizovaných súborov. Určovanie veku organických látok je minimálne nad 10 000 rokov nepresné. Na určenie veku anorganických látok v podstate neexistuje spoľahlivá metóda, lebo minimálne nepoznáme podmienky za ktorých látky vznikali a pokusy aj nepresnosti potvrdili.
Čo s toho vyplýva pre evolučnú teóriu ? Pre neodarwinizmus nie je jediný dôkaz, naopak pokusy dokazujú jeho nemožnosť. Evolučnú teóriu priamo popiera fyzika, Druhá veta termodynamická, jedna zo základných viet o náuke o teple, jednoznačne platná a dokázaná. Evolucionisti prakticky nemajú ako dokázať vek hornín a skamenelín, a organických látok starších ako 10 000 rokov a tým všetky výpočty a rečičky o miliónoch rokov vyznievajú minimálne nedôveryhodne.

Čo hovoria nálezy v horninách.
Chcem aspoň v krátkosti uviesť pár príkladov nálezov skamenelín. Na rozdiel od môjho prvého článku to budú príklady, kde sa niečo našlo a nie čo sa nenašlo. V podstate ide o to, že je veľmi veľa nálezov, ktoré dokazujú prítomnosť takmer všetkých druhov živočíchov (aj vyhynutých a tých, ktoré mali podľa evolucionistov vyhynúť stovky miliónov rokov pred objavením sa človeka) v jednej dobe, inak povedané žili sme (myslím tým ľudí ako druh) súčasne napríklad s dinosaurami. Tieto informácie sú z diel Dr.Ing. Hans-Joachima Zillmera.
Podstata Darwinovej evolučnej teórie je, ako som už veľa krát napísal, pomalý vývoj druhov a prežitie jedincov prírodným výberom. Ak sa dokáže koexistencia všetkých druhov, vrátane človeka, v istom časovom bode, bude to znamenať, že vývojová teória je chybná, pretože jej chýba predpoklad vlastnej definície.
V Paluxy River, neďaleko Glen Rose v časti horského chrbta Llano Uplift v štáte Texas (USA) v roku 1908 sa našlo veľké množstvo odtlačkov láb dinosaurov a ľudských stôp, dlhých približne 35 cm. V nasledujúcich desaťročiach sa v okruhu niekoľkých kilometrov našli stovky odtlačkov, ktoré zanechali dinosaury. A znova sa vedľa stôp zvierat našli aj odtlačky ľudských nôh. Tieto odtlačky sú vo vápenci, v najvrchnejších vrstvách, dokonca keď rieka Paluxy River v r. 1971 totálne vyschla, našli sa odtlačky aj priamo na povrchu. Sú tu hneď dva vážne problémy pre evolucionistov. Dinosaury vyhynuli pred 65 miliónmi rokov. Takže horniny, v ktorých sa nachádzajú odtlačky by mali byť v nižších vrstvách, "pochované" pod mladšími, pomaly sedimentujúcimi horninami. Očividne to tak nie je.
Druhý problém je, ako sa do vápenca dostal jasný a zreteľný odtlačok nohy človeka (pozor nie jeden, odtlačkov je veľa) vedľa dinosaurieho ? Veď ak vznikol odtlačok niečoho v hornine, tak logicky musela byť mäkká. Ale taký vápenec môže byť mäkký len krátku dobu, kým hydratačným procesom nestvrdne. Toto sa nedá obísť, ani vysvetliť inak, toto je jednoduchá, elementárna fyzika ! Záver je taký, že ak nebol tento nález úmyselne sfalšovaný (čo vedci vylúčili - ono je veľmi ťažké vysekať do vápenca nejakým umelým spôsobom perfektnú stopu ľudskej nohy tak, aby sa na to pri podrobnejšom skúmaní neprišlo), tak ľudia a dinosaury žili v rovnakom čase !
Evolucionisti tieto dôkazy vytrvalo ignorujú, ani sa nimi nemienia zaoberať, s odôvodnením, že musí ísť o falzifikát, lebo evolučná teória platí, ľudia nemohli žiť v rovnakom období ako dinosaury a basta !
V roku 1968 vášnivý zberateľ a hľadač skamenelín W. Meister asi 70 km severozápadne od Delty v štáte Utah kladivkom klopkal na skalu, keď sa odlúpla jedna vrstva a pod ňou sa ukázali dve ľudské stopy, pochopiteľne, skamemené odtlačky. Čo bolo neuveriteľné, jednalo sa o nohu človeka v topánke, ktoré rozšliapli trilobita ! Trilobita, ktorý podľa evolučnej teórie vyhynul pred stovkami miliónov rokov, ešte pred dinosaurami. Podľa dostupných informácií sa nemôže jednať o falzifikát.
Archeológ Dr.R.Gilroy, riaditeľ austrálskeho Mount York Museum, objavil v Austrálii lebku a skamenené stopy obrovských ľudí v blízkosti šľapají brontosaura.
Juhozápadne od Wintonu vo východnej Austrálii sa našlo veľa stôp, ktoré si môže každý pozrieť (takže priatelia, hor sa do Austrálie), z ktorých vyplýva, že vedľa seba žili také živočíchy, ktoré podľa evolučnej teórie nemohli! vedľa seba existovať.
Podobné nálezy ako v Glen Rose sa našli aj Turkménsku (ľudia a dinosauri). O skamenených ľudských stopách, ktorých vek sa odhaduje na 150 až 600 miliónov rokov v Kentucky píše časopis Science News Letter. V roku 1927 sa v uhoľnom sloji vo Fisher Canyon, Pershing County (Nevada) našiel neuveriteľný odtlačok topánky. Dá sa na ňom rozoznať dokonca aj akási nitková štruktúra materiálu. Vek odtlačku (nakoľko ide o uhlie) sa odhaduje na 160 až 195 miliónov rokov.
Zjavne tu niečo nesedí. Ak sú všetky nálezy (verte, je ich veľmi veľa) podvrhom, pýtam sa, kto je taký šikovný, že dokáže po celom svete umiestňovať do neporušených skál a hornín falošné skameneliny a skamenené odtlačky ? Všetky takéto nálezy sú evolucionistami odvrhované, zosmiešňované a označované za podvrhy. Práve tými evolucionistami, ktorých základné ikony stoja na podvrhoch, ako ste mohli čítať v mojich predchádzajúcich článkoch. Pýtam sa, prečo nie je ochota seriózneho uznania podobných nálezov a vylúčenie akýchkoľvek pochybností o pravosti, alebo nepravosti ? Nie je to náhodou preto, lebo uznanie čo i len jediného nálezu by znamenalo definitívny koniec evolučnej teórii ?

Záver.
Ak ste čítali moje predchádzajúce články, tak ste sa dočítali o tom, že hlavné piliere evolučnej teórie sú buď sfalšované, alebo vymyslené. Vo fosíliach sa nenachádzajú žiadne dôkazy prechodových stupňov. Biochémia logicky zdôvodňuje svojou nezjednodušiteľnou zložitosťou nemožnosť vzniku komplikovaných živých mechanizmov bunky prírodným výberom. Mutácie sú vždy škodlivé. Prirodzený výber zabraňuje makroevolúcii, ale aj degenerácii druhu. Nulová pravdepodobnosť samousporiadania genetickej informácie v DNA a akútny nedostatok času na vytvorenie čo i len jedného prameňa DNA. Zákon entropie nedovoľuje bez pridanej energie samovoľné organizovanie hmoty do zložitejších štruktúr. Určovanie veku je veľmi sporné. Ľadové doby pravdepodobne neexistovali. Nálezy skamenelín dokazujú, že ľudia, dinosaury, cicavce a aj trilobity žili vedľa seba v rovnakom čase. Myslím si, že je toho dosť, aby ste minimálne zbystrili pozornosť, ak vás to zaujíma.

Prvá otázka, ktorá sa mi natíska keď som postupne vstrebával všetky informácie, je, ako je to možné, že aj napriek toľkým nejasnostiam, rozporom a novým vedeckým poznatkom, stále je veľká vedecká obec, ktorá tvrdí, že evolučná teória bola skutočnosťou a proces vzniku druhov prebehol tak, ako to Darwin popísal a tým pádom má táto teória v širokej verejnosti punc dôveryhodnosti ? Prečo vlastne tak málo počujeme, čítame a vidíme o všetkých pochybnostiach ? Ako je možné, že sa ignorujú tak závažné dôkazy, ako napríklad skamenené stopy človeka a dinosaura vedľa seba ? Ako som písal, takýchto stôp je veľmi veľa na celom svete a z mechaniky hornín vieme, že museli vzniknúť prakticky v tom istom časovom období, čiže ľudia a dinosaury žili vedľa seba. Stačilo by, aby sa uznal čo i len jeden jediný takýto dôkaz a celá evolučná teória pukne ako bublina z bublifuku.
Prečo vedci - evolucionisti, automaticky považujú všetko čo im nepasuje za podvrh, alebo odbíjajú podobné dôkazy spôsobom: keďže evolučná teória platí, nemôže to tak byť a hotovo, koniec diskusie ? Veď skamenené stopy v pieskovci nie je možné sfalšovať !

Sám tomu úplne nerozumiem. Mám pocit, že takíto vedci sú rovnako dogmatickí a názorovo neprístupní, ako náboženskí fanatici. Mne sa to javí ako sprisahanie, dokonca mnoho krát to má prvky účelovej manipulácie. Každý, kto trochu vystrčí hlavu a príde s niečím, čo by uškodilo evolučnej teórii je zatracovaný, kolegovia ho zosmiešňujú a snahou je minimalizovať mediálnu prezentáciu takýchto poznatkov. Pravdou je to, že s pribúdajúcim časom, novými poznatkami, sa čoraz viacej vedcov otvorene hlási k tomu, že evolučná teória je rozprávkou na dobrú noc a predsa len vychádzajú čoraz častejšie články a knihy, ktoré prinášajú dôkazy, že tak to nemohlo byť.

Veľká väčšina vedcov, ktorí neveria v evolučnú teóriu, začínali pôvodne so svojou kariérou ako evolucionisti. Postupne pod ťarchou dôkazov, boli nútení opustiť svoje presvedčenie. Takým žiarivým príkladom je Dr.Ing. Hans-Joachim Zillmer, ktorý sa pustil do skúmania skamenelín, geologických útvarov, morfológie zemského povrchu, sledu udalostí v čase a podobne. Vo svojich knihách veľmi dobre a jasne popisuje a vysvetľuje všetky paradoxy a nezrovnalosti, na ktoré počas svojej výskumnej práci narazil. Pritom sa neoháňal žiadnym náboženstvom, či zásahom nadprirodzenej sily.

Veľmi pozorne som čítal všetky dostupné materiály. Vo vysvetľovaní evolučnej teórie je veľmi veľa termínov "sa stalo", "potom vznikol", "sa vyvinuli", "prišla doba ľadová" a pod. Nikde som sa nedočítal, akékoľvek vysvetlenie, ako je možné a prečo "sa niečo stalo", prečo "potom niečo vzniklo" alebo prečo "sa niečo vyvinulo". Už som to naznačil v článkoch, pýtam sa úplne vážne, ak vznikol život a druhy slepou náhodou, napriek nulovej štatistickej pravdepodobnosti, ako je možné, že doteraz sa nikomu ani v náznaku nepodarilo vysvetliť vierohodne túto záhadu, nieto ešte dokázať ? Hádam schválne neskryla príroda ten mechanizmus vzniku života ? Veď vážení evolucionisti, stačilo by tak málo a je po diskusii ! Dokážte, že život môže vzniknúť z neživej hmoty ! Máme špičkové laboratória, cyklotróny, výkonné počítače, meracie zariadenia, pomerne značné vedomosti z fyziky, chémie, astronómie, biológia a iných vedných oboroch, tak v čom je problém vážení ? Že by v tom, že to naozaj nie je možné, že sa to tak nestalo a tým je to pre vás nemožné dokázať ? Ja som o tomto presvedčený !

Málo kde vo vede je vidno tak veľký odpor zástancov jednej teórie, voči iným názorom, faktom a dôkazom. Prečo je to tak ? Aká je alternatíva k evolučnej teórii ? Veľmi striktne som dodržiaval v mojich článkov pravidlo, že som sa vyhýbal akejkoľvek špekulácii o inom spôsobe vzniku života. Na záver mi ale dovoľte niečo k tomu napísať. Prirodzene, z elementárnej logiky vyplýva, ak nebol vznik života a druhov spôsobený slepou náhodou a len pôsobením prírodných zákonov tak ako ich poznáme, aké alternatívy zostávajú ? Pravdepodobne len dve. Prvá, sme výsledkom inteligentného dizajnu, druhá, sme vytvorení mimozemšťanmi, hoci tu by sme sa mohli pýtať, kto potom stvoril mimozemšťanov? Ak niekoho napadne ešte nejaká iná možnosť, rád sa nechám poučiť. A tu je podľa mňa podstata problému. Ľudia a vedci, ktorí majú zakódovaný materialistický svetonázor, sú podľa mňa väčší dogmatici ako ľudia s iným svetonázorom. Jednoducho im prekáža čo i len myšlienka na inú možnosť, nechcú a doslova nemajú záujem nechať sa presvedčiť relevantnými dôkazmi, nechcú vôbec o tejto možnosti rozmýšľať a diskutovať, lebo im to nepasuje. Pravdepodobne majú pocit, že ak by pripustili pochybnosti, ponížili by sa sami pred sebou, pred známymi a vedeckou obcou. Taktiež majú strach z toho, aké následky by mal otras ich svetonázoru, ak by museli pripustiť nezmyselnosť evolučnej teórie. Títo ľudia nepotrebujú a nechcú iné vysvetlenie, ako to, že sme tu slepou náhodou ! Toto sa netýka len vedcov. Hocijakí ľudia s tým majú vážne problémy. Potvrdilo sa mi to pri viacerých diskusiách so známymi, jednoducho sa ignorujú akékoľvek fakty, dôkazy. Ja sa nikoho nikdy nesnažím na silu presviedčať. Zaujímavosťou je, že hoci väčšina ľudí nechce pripustiť za žiadnych okolností žiadne argumenty, radi o tejto téme diskutujú. Väčšinou ale bez nejakých hlbších poznatkov k danej téme. Najväčším paradoxom je (stalo sa mi to viackrát), keď navrhnem niekomu, aby si overil fakty (je jedno z akého zdroja), stretnem sa s odmietavým stanoviskom, zdôvodneným tým, že dotyčný to nepotrebuje, lebo on vie, že evolučná teória je dokázaná ! Hotovo ! Z toho mi vyplýva záver, že mnohí ľudia nemajú záujem a ani sa nechcú dozvedieť pravdu, lebo by im mohla nabúrať svetonázor, ktorý im vyhovuje a podľa ktorého žijú !

Ďalším dôvodom, ktorý vidím, je to, že evolučná teória vysvetľuje ľuďom na všetkých úrovniach vzdelania pôvod ľudstva jednoduchým, plagátovým spôsobom, s trochou odbornej hatlatiny. Ľudia vo všeobecnosti radi inklinujú k jednoduchým vysvetleniam a riešeniam. V histórii je takých príkladov neúrekom. Nakoniec, napadol ma jeden príklad, ktorý je aktuálny práve dnes. Náš premiér vyhlásil, že za ekonomickým úspechom Slovenska je iba statočná a poctivá práca ľudí a žiadne pravicové reformy, pričom každý čo len trochu vzdelaný človek vie, že je to populistický dríst. Myslíte si teraz, že tomu nik neverí ? Tak to by ste sa čudovali, koľkým ľuďom vyhovuje takéto primitívne vysvetlenie a videnie sveta a radi tomu uveria, lebo sa im to hodí, je to jednoduché a pohodlné pre nich, nemusia počúvať a rozmýšľať čo hovoria rôzni ekonómovia a ospravedlňuje to ich svetonázor (v tomto prípade dôvera a obdiv k populistickému politikovi). Keby to nebodaj ešte podporili dvaja, traja múdro sa tváriaci "vedci" v bielych plášťoch, zopárkrát by sa to v médiách zopakovalo, boli by sme prekvapení, koľkí by to papagájovali ako svätú pravdu. Tento jednoduchý príklad ukazuje na to, ako veľká časť ľudí túži po jednoduchých riešeniach, tak to bolo aj v prípade evolučnej teórie, ktorá aj napriek svojej primitívnosti zaznamenala taký nebývalý úspech.

Existuje tu ešte veľa legitímnych otázok, na ktoré ani zďaleka neexistujú odpovede, minimálne ja som sa o nich nikde nedočítal a ani som nepočul žiadne vysvetlenia. Tak napríklad, nech mi evolucionisti vysvetlia, ako je možné, že existuje jednobunkový organizmus, ale neexistuje dvoj, troj, dokonca ani štvorbunkový, až päťbunkový (ani sa nikdy žiadne stopy po takýchto organizmoch nenašli) ? Kde sa tieto organizmy podeli, alebo mi chcete nahovoriť, že evolúcia skočila z jednobunkového priamo na päťbunkový ? Veď predpokladom sú pomalé, pomaličké zmeny a rozdiel medzi jednobunkovým organizmom a päťbunkovým je obrovský !
Je množstvo paradoxov v rámci evolučného vývoja. Napríklad, ak je človek na najvyššom stupni vývoja, aká je evolučná výhoda, že pri pití nemôže zároveň aj dýchať, kým opica môže ? Veď to je krok dozadu, ak takýto systém už je vyvinutý a pri vyššom stupni vývoja degeneruje ? Podobných príkladov je spústa.
Ako je možné, že je taká striktná pohlavná nekompabilita medzi jednotlivými druhmi, ak sme z jedného spoločného predka, teda z jednej DNA ? Logicky by som čakal niečo iné.

Nakoniec predsa len citáty. Hovorí americký molekulárny biológ Jonathan Wells:
"Dogmatickí darwinisti začínajú s tesným obmedzovaním interpretácie dôkazov a tvrdením, že to je jediný spôsob prevádzkovania vedy. Kritici dostávajú punc nevedeckosti, upiera sa im možnosť publikovať príspevky v hlavných časopisoch, ktorých vydavateľské grémiá ovládajú dogmatici. Kritikom sa odopiera podpora zo strany štátnych orgánov, ktoré postupujú navrhované projekty k "kolektívnemu" posudzovaniu dogmatikmi, a tak sú kritici pozvoľna z vedeckej komunity vytlačovaní. V tomto procese všetky dôkazy proti darwinovskému názoru jednoducho miznú, rovnako ako svedkovia proti mafii. Alebo sa dôkaz pochová v špecializovaných publikáciach, kde ho nájdu len špecialisti. Akonáhle sa umlčia kritici a všetky dôkazy sa zmetú pod koberec, dogmatici prehlásia, že vedecká debata o ich teórii práve prebieha a že proti nej nie sú žiadne dôkazy."

Dr. Ing. Hans-Joachim Zillmer:
"Ešte počas vykopávok roku 1996 som bol presvedčený, že naša Zem je stará, a vychádzajúc zo spoločných skamenených stôp som usúdil, že ľudia na nej žili spolu s dinosaurami už pred 64 miliónmi rokov. Potom som sa pusti do písania tejto knihy. No v zmysle nášho vedeckého obrazu sveta sa nedali vyriešiť ani jednoduché otázky. Určité fenomény sa nedajú vysvetliť bez toho, aby človek nemusel argumentovať množstvom náhod a zázrakov. Evolučný systém sa zdá jasný na prvý pohľad; no pozor - neodporúča sa klásť jednoduché konkrétne otázky, ak chcete namiesto vysvetlenia, že do deja vstúpila pozitívne pôsobiaca náhoda, zjavne všadeprítomná, počuť aj logicky správne a presvedčivé odpovede. Kritické poznámky už vôbec nie sú prípustné ! Naša zmeravená predstava sveta je taká krehká, že by ju narušili už i tie najslabšie otrasy. Muselo by dôjsť k vytvoreniu otvoreného a flexibilného obrazu sveta, aby sa doň dali kedykoľvek bez problémov integrovať nové poznatky. Žiaľ, zvolila sa práve opačná cesta. Obhajujú sa zastarané myšlienky biológov a geológov 19. storočia a robia sa pokusy vtesnať najnovšie vedecké poznatky do obmedzeného vedomostného obzoru prežitých duchovných kapacít."

Týmto sériu mojich článkov končím. Každý si môže urobiť obraz o tejto téme sám. Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne zúčastňovali na diskusiách, prípadne mi písali na mailovú schránku, bolo to pre mňa veľmi povzbudzujúce. Nadrel som sa na týchto článkoch dosť, ale myslím, že to stálo za to.

Najviac som čerpal z kníh autorov:
Dr. Ing. Hans-Joachim Zillmer
Lee Strobel
Dr. Milan Baumann
A dokumentárnych filmov v 6 častiach od autora:
Prof. A.E.Wilder-Smith,Ph.D.,Dr.Sc.,F.R.I.C
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 ester ester | 3. března 2010 v 7:38 | Reagovat

hm,celkom slušné, a pre človeka, ktorý nemá dosť info aj celkom presvedčivé...

2 domino domino | 24. dubna 2010 v 22:19 | Reagovat

dobrá práca. žiaľ žijeme v období temného novoveku vedy...

3 loko loko | E-mail | 26. dubna 2010 v 22:59 | Reagovat

Naozaj zaujímavé? Môžem sa spýtať na názvy nejakých video dokumentov na túto tému? Rád by som si niečo viac o tom pozrel. Ináč článok je super  od začiatku až do konca

4 Kosacka Kosacka | 2. května 2010 v 12:45 | Reagovat

no presvedčivý članok, kým človek nezačne trošku hľadať a zaujímať sa....
k entropii - znižovanie entropie živého organizmu (pri zvyšovaní jeho zložitosti) je možné na úkor jej zvyšovania v okolí - teda celková entropia systému sa zvyšuje
nevýhodnosť mutácií? - a čo tak rezistencia baktérií na antibiotiká? - evolúcia v praxi...
nevadský odtlačok topánky - http://paleo.cc/paluxy/nevada.htm

a takto by sa dalo pokračovať.... netreba veriť všektému čo je proti prúdu (aj keď netvrdim že všekto je jasné...)

5 mmm mmm | 2. května 2010 v 14:40 | Reagovat

Usudzujem, že ste čerpali IBA z diel kreacionistov a záhadológov, čo je pekne tendenčné. Zdá sa, že ste vynechali protiargumenty druhej strany, teda väčšiny normálnych odborníkov na evolúciu, pravdepodobne preto, že ste ich nehľadali.

Mýlim sa?
(Napr. skúste aspoň ako prvý krok dohľadať protiargumenty k svojim tvrdeniam na en.wikipedia.org).

6 Pietko Pietko | E-mail | 21. července 2010 v 10:45 | Reagovat

dazdovka a nedokonale oko... za predpokladu ze by dazdovka z nejakeho dovodu potrebovala zit na povrchu tak aj nedokonale oko by bolo lepsie ako ziadne. dazdovka s nedokonalym okom by prezila dlhsie, lahsie by na povrchu nasla potravu.

7 Nymir Nymir | E-mail | 19. ledna 2014 v 3:05 | Reagovat

Darwinova teória je len teória. Dnes sa hovorí o neodarwinzme práve preto,že je jasné, že pôvodná darwinova teória nebola správna(v školách sa učí lebo to bol zásadný krok od kreacionalizmu). A aj nové teórie sú len teórie, podstatné je skúšať hľadať pravdu. Tým že povieme-život bol stvorený vyššou mocou sa nič nevyrieši, preto si myslím že autor tohoto článku si dal zbytočnú námahu s tým písať taký dlhý článok, keď chcel toto zdeliť.
nedá mi vypichnúť jednu časť:
Prvá(možnosť), sme výsledkom inteligentného dizajnu, druhá, sme vytvorení mimozemšťanmi, hoci tu by sme sa mohli pýtať, kto potom stvoril mimozemšťanov?
Ja sa pýtam, kto stvoril tento "inteligentný dizajn" resp. autora tohoto dizajnu.

Inak veľa vecí a úvah v tomto článku je trochu pritiahnutých za vlasy, to s tymi dvoj troj bunkovými organizmami ma až rozosmialo...

Aby som zhrnul svoj názor: Ak mi niekto povie že darwinizmus a neodarwinizmus je sprostosť, beriem to. Ak by prišiel pán Zillmer (koniec článku) a začal by mi hovoriť o svojom presvedčení, že ľudské pokolenie je oveľa staršie ako sa dnes uznáva, beriem to, možno má pravdu, každá teória môže mať čosi doseba, ale názor že sme boli stvorený a basta, že veci sú proste príliš komplikované na to aby tu nebol nejaký "boh" ktorý ich vytvoril tak ako sú, je oničom. Prijmime tento názor a nikdy sa neposuniemie ďalej v bádaní po pravde,v bádaní, ktoré celkom možno raz vyvráti darwinizmus.

8 JamesVorgo JamesVorgo | E-mail | Web | 3. dubna 2017 v 2:24 | Reagovat

It can be daunting trying to figure out what you need to do once you have been diagnosed with sleep apnea. There are so many new things to learn, and you may feel a bit overwhelmed. Reading this article can provide you with some simple steps to take to make the transition much easier.

You really need to do your best to lose weight if you have sleep apnea. Those who have sleep apnea typically have a neck circumference of 17 inches or more. This excess weight around the throat causes the airway to collapse more easily during sleep. Reducing your weight by even ten pounds can have a beneficial impact on your sleep apnea.

If you have sleep apnea, yet you drink alcohol and smoke cigarettes, quitting could alleviate your symptoms. Both smoking and drinking promote relaxation of the airways causing sleep apnea and excessive snoring. If you avoid these things, it may help your sleep apnea.

If you have sleep apnea and cannot break the habit of sleeping on your back, try sleeping in a t-shirt with two tennis balls sewn into the back. Making this sleep shirt is a simple project to do at home, and it can help to break you of sleeping on your back. Every time you try to roll over on your back in your sleep, the tennis balls will remind you to roll back onto your side.

Understand the effects that smoking and drinking alcohol have on sleep apnea, if you are trying to get a grip on your quality of sleep. Smoking enlarges airways, while alcohol can relax them too much, both of which will contribute to the symptoms of sleep apnea severely. Consider making the necessary cut-backs that will cut down on your sleep problems.

Keep your bedroom in prime shape for sleeping. Insomnia and sleep apnea are often connected. This makes keeping an environment in which you sleep at the right temperature, lightness level and sound level important for helping you get a good night of rest. The right environment also means leaving your stresses outside the bedroom to ensure you are relaxed enough to fall asleep.

Should you suffer from sleep apnea, keep a regular sleep schedule. Your condition is already messing with your regular sleep cycle every night. If you can get on a better scheducle you will help your symptoms. The adjustment that is most important is your sleep schedule.

If you have been diagnosed with sleep apnea, it is important to avoid drinking alcohol. Alcoholic beverages will relax the muscles in your throat, which makes it more likely that they will block your airway during your sleep. At the very least, avoid any alcoholic beverages in the evening before you get ready for bed.

If simple changes in your lifestyle, such as regular sleep hours and losing weight, have not eliminated your sleep apnea episodes, it is time to consult with a sleep specialist. The specific causes of your sleep apnea can be evaluated, and an individual treatment plan can be designed for you.

Life after your CPAP diagnosis may seem overwhelming at first. However, there is a lot of help to be found if you look for it. This article has shared just a few easy ideas for dealing with your sleep condition. Start applying these today, and you will feel more in control of your life in no time.

<a href=https://www.viagrasansordonnancefr.com/>viagrasansordonnancefr.com</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama